Klachtenregeling

Algemeen
Deze klachtenregeling heeft als doel klachten van relaties (intern en extern) van Beekhuis
Registeraccountants op een zorgvuldige manier te behandelen. Meer algemene informatie over
klacht‐ en tuchtrecht voor individuele accountants is te vinden op de website van de NBA.

> DOWNLOAD HET KLACHTENFORMULIER HIER

Indiening en registratie klacht
Voor minder ernstige klachten wordt u verzocht te overwegen deze eerst telefonisch of in een
persoonlijk gesprek met uw contactpersoon te bespreken, om te kijken of er op die manier een
oplossing gevonden kan worden. Indien uw klacht juist de contactpersoon betreft kunt u ook contact
opnemen met een (andere) accountant van onze organisatie.

Bij ernstige klachten, of indien u de klacht niet mondeling wenst te bespreken, of indien mondeling
overleg niet het door u gewenste resultaat oplevert, kunt u de klacht op het bijgevoegde formulier
omschrijven en ter attentie van de eigenaar van Beekhuis Registeraccountants versturen.
Eventueel kunt u de klacht telefonisch doorgeven, waarbij een medewerker van onze organisatie het
formulier invult. U zult dan gevraagd worden (per post of per mail) het formulier te ondertekenen ter
bevestiging dat de klacht juist is omschreven.

Bij klachten die u om bepaalde redenen liever niet bij het accountantskantoor wilt indienen of bij
klachten die gericht is tegen de accountant zelf, kunt u de klacht aan de Klachtencommissie NBA
voorleggen. De informatie is te vinden op de website van de NBA.

Bij declaratiegeschillen kunnen deze worden voorgelegd aan de Raad voor Geschillen of aan de
civiele rechter. De informatie is te vinden op de website van de NBA.

Verantwoordelijkheden rond behandeling
Bij schriftelijk ingediende klachten wordt de eigenaar van Beekhuis Registeraccountants altijd
ingelicht. De eigenaar zal hetzij de klacht zelf behandelen hetzij in ieder geval toezien op de
afhandeling ervan. Bij ernstige klachten rond opdrachten wordt een niet bij die opdracht betrokken
accountant (indien nodig van buiten onze organisatie) aangewezen als verantwoordelijke voor de
behandeling van de klacht.

Dit zal in ieder geval gebeuren bij klachten rond de zogenaamde assurance‐opdrachten (opdrachten
waarbij (enige vorm van) controle wordt verricht en waarbij hierover door ons een rapportage is
afgegeven) en ook wanneer de klacht onze kwaliteitsbeheersing (aspecten rond integriteit,
objectiviteit, geheimhouding, deskundigheid en zorgvuldigheid, en professioneel gedrag) of
vaktechnische aspecten betreft.

Klokkenluidersregeling
Ons kantoor zal klachten altijd serieus nemen, en hierin vertrouwelijk en overigens zorgvuldig
handelen. Het is onze bedoeling dat zowel personen van buiten het accountantskantoor als interne
medewerkers door middel van deze klachtenprocedure vrijuit vermeende onregelmatigheden

Verloop behandeling klacht
Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen binnen Beekhuis
Registeraccountants zal een zo goed mogelijk beeld worden gevormd van de inhoud van en situatie
rond de klacht. Het kan zijn dat u in de loop van de procedure gevraagd wordt een nadere
schriftelijke toelichting op de klacht te geven.

Vervolgens zal de eigenaar, indien van toepassing in overleg met de externe accountant of andere
deskundige(n), besluiten over uw klacht, en u van dit besluit schriftelijk op de hoogte stellen. Indien u
geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling
en/ of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen
worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren;
indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven
binnen welke termijn de eigenaar wel denkt met een reactie te kunnen komen.

Tot slot
Wij hopen uiteraard dat wij uw klacht op een voor u bevredigende wijze kunnen oplossen. Het echter
zijn dat de reactie van ons kantoor u niet tevreden stelt. Indien we er ook na nader overleg niet
uitkomen, kun u zich eventueel wenden tot de Accountantskamer te Zwolle voor het aanhangig
maken van een tuchtzaak.